||Jai Sri Gurudev ||
BGSKH Education Trust[R.]

Balagangadharanatha Swamiji Kengal Hanumanthaiah Education Trust

A charitable Trust created on 12.04.1979, A unit of Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust [R]
||Jai Sri Gurudev ||
BGSKH Education Trust[R.]

Balagangadharanatha Swamiji Kengal Hanumanthaiah Education Trust

A charitable Trust created on 12.04.1979, A unit of Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust [R]
||Jai Sri Gurudev ||
BGSKH Education Trust[R.]

Balagangadharanatha Swamiji Kengal Hanumanthaiah Education Trust

A charitable Trust created on 12.04.1979, A unit of Sri Adichunchanagiri Shikshana Trust [R]

Contact

Visit Us

Sri Adichunchanagiri Mahasamsthana Mutt, Manuvana, Vijayanagar, Bengaluru – 560 040, Karnataka, India

Phone: 080 2330 0923